ÂM THANH HỒI HỘP

Taëng nhöõng
coâ gaùi Quan Hoï – Baéc Ninh
                                                  
                                    
I

Ngheõn vaän baøi thô xuaân ñònh boû
Boãng nghe dìu  dòu thoaûng beân tai
AÂm thanh hoài hoäp caâu Quan Hoï
Töø moät Laøng  Nöa moät maûnh ñôøi.
 

Chao ! Tieáng ca sao maø meán  thöông!

Meânh moâng trôøi bieån aùnh traêng vaøng
Caønh hoa traéng nôû muaø ñang nuï
Soùng voã bôø xanh doøng queâ höông.
 

Coù phaûi tình Em töï thuôû naøo

Ñaõ thaønh dieäu haùt voïng trôøi cao
Ñaõ thaønh nhòp soùng ñoâng vui lôùn
Son saét noàng naøn veïn tröôùc sau ?
 

Ñaây tieáng loøng Em? Möôøi maáy tuoåi
Maø xao xuyeán laï khuùc ñaøn xuaân?
Phaûi khoâng Em nhæ Thô laø theá :
Caùch baáy thôøi gian vaãn ñeïp vaàn? 

Ôi ngöôøi Em Gaùi vuøng Quan Hoï
Queâ ngoaïi thôm höông cuûa Truyeän Kieàu   
Ñôøi heïn töø caâu ñaàu raïo röïc
Nieàm tin hy voïng thöông yeâu.
 

Ta seõ vì Em naâng ñaøn ca
Vì Em vieát tieáp troïn baøi thô
Vì Thô daâng troïn hoàn thanh khieát
Daâng caû vui buoàn caû öôùc mô.          
                   

     II
 Ngöôøi ôùi ngöôøi ôû ñöøng veà
Thöông nhau lo laéng moïi beà cho nhau
Ñöôøng chieàu nöiôùc caû soâng saâu
Ñoø ngang baõo loäng soùng traøo khoâng ñöa

Ngöôøi ôi ngöôøi ôû ñöøng veà
Traéng trong tình chaúng loãi theå ñeâm nay
Vaøo ra aâu yeám treân tay
AÁp yeâu cho boõ nhöõng ngaøy nhôù troâng.
 

Ngöôøi ôi ngöôøi ôû ñöøng veà

Nuùi soâng caùch trôû deã gì vieáng thaêm
Yeâu nhau töø baáy thaùng naêm
Göông soi leû boùng goái naèm vaéng höông…
 

Ngöôøi ôi ngöôøi ôû ñöøng veà!”
Tieáng ai voïng laïi taùi teâ coõi loøng
Ngöôøi veà ai nhôù ai mong
Maø ai thui thuûi naêm roøng thöông ai!
Troâng nhau ngaøy vaén ñeâm daøi
Gaëp nhau moät phuùt chöa vui laïi buoàn!
 

Phương Phương

Cảm ơn bác Đản!

Một bài thơ tình thật trẻ trung bác Đản ạ! Một dịch giả đáng kính mà viết thơ tình cũng thật đáng nể bác Đản ơi!
Vào ra âu yếm trên tay
Ấp ưu cho bõ những ngày chờ trông