HỒI ÂM bài “Tại sao vở BÍ MẬT VƯỜN LỆ CHI không được truyền hình trực tiếp?” (Báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh 10 - 8 - 2002)


 

     

Toâi vieát baøi naøy  vôùi muïc ñích ñôn giaûn  laø caûi chính nhöõng nhaän ñònh sai laàm cuûa moät  soá ngöôøi veà söï thöïc lòch söû trong vôû kòch Bí maät vöôøn Leä Chi maø baøi baùo ñaõ ñöa ra khieán cho haøng vaïn nghi ngôø thaéc maêc vaø Ñoaøn kòch Idecaf phaûi taïm ngöng   töø ngoùt hai thaùng naay sau khi ña dieãn raát thaønh coâng gaàn 50 buoåi keå töø ngaøy l thaùng 9 naêm 2000 chaøo möøng Quoác Khaùnh. Toâi nghó raèng moät  tôø baùo ñöôïc nhieàu ngöôøi haâm moä nhö tôø Phuï Nöõ TP tröôùc khi phaùt ra moät  lôøi chæ trích duø cuûa mình hay cuûa ngöôøi khaùc cuõng neân thaän troïng    yù thöùc toân troïng ñoäc gia; phaûi  xaùc minh laïi xem ñuùng hay sai tröôùc khi coâng boá bôûi moät lôøi noùi coù theå bay ñi khoâng ai bieát nhöng moät baøi baùo  coù nhöõng ñieåm sai ñaõ troùt coâng boá treân giaáy traéng möïc ñen thì noù khoâng bao giôø laáy laïi ñöôïc.keå caû khi coù ñính chính coâng khai cuûa chính ngöôøi vieát.

Tröôùc heât   toâi xin noùi qua caùi quaù trình saùng taùc vôû kòch  ñaõ ñoøi hoû bao nhieâu thôøi gian vaát vaû nghieân cöùu tìm toøi tham khaûo bao nhieâu saùch vôû taøi lieäu yù kieán xaùc thöïc cuûa nhöõng ñoäc giaû bình thöôøng cuûa nhöõng nhaø söû hoïc danh tieáng nhö  coá Thuû töôùng Phaïm Vaên Doàng   baùc só Nguyeãn Khaéc Vieän nhaø söû hoïc Vaên Taân Giaùo sö söû hoïc Phanh Huy Leâ… töø naêm 1962 kyû nieäm 52o naêm ngaøy maát cuûa Nguyeãn Traõi cho  ñeán naêm 1980 hoaøn chænh roài toâi môùi  göûi taùc phaåm  leân döï thi.  Nhaân Kyû nieäm 600 naêm ngaøy sinh cuûa Nguyeãn Traõi. NGUYEÃN TRAÕI ñöôïc  UNESCO  long trong coâng nhaän  laø danh nhaân vaên hoùa theá giôù thì Bí Maät Vöôøn Leä Chi cuõng ñöôïc nhaän giaûi thöôûng cuûa Hoäi Ngheä Só Saân Khaáu Vieät Nam. Naêm 1992 ñöôïc xuaát baûn taïi NXB Treû Naêm 1993 ñöôïc  phaùt thanh treân Ñai Tieáng noùi nhaân daân TP Hoà Chí Minh naêm 2000 ñöôïc coâng dieãn cho ñeán nay vaø ñöôïc haàu heát moïi baùo chí Thaønh Phoá ca ngôïi ñoùn chaøo  vôùi tö caùch laø moät vôû  môû ñaàu vaø khôûi saéc trôû laïi cho neàn saân khaáu chính kòch ñaùng traân troïng vaø ñaùng möøng . 

Ngaøy moàng 2 thaùng 8 naêm 2002 HTV9 sau moät tuaàn lieân tuïc giôùi thieäu vôû kòch seõ ñöôïc bieåu dieãn taïi Nhaø haùt Thaønh Phoá vaø ñöôïc tröïc tieáp truyeàn hình moïi ngöôøi ñang chaàu chöïc beân maùy ñeå xem thì boãng xaûy ra truïc traêc kyõ thuaãt.. Hai ba ngaøy sau giöõa luùc moïi ngöôøi ñang tieác vaø ñang thaéc maéc thì baøi baùo treân cuûa tôø Phu Nöõ Thaønh Phoá döôùi caùi tit in chöõ to “Taïi sao vôû Bí Maät Vöôøn Leä Chi khoâng ñöôc truyeàn hình tröïc tieáp?” ñaõ neâu leân nhöõng lyù do sau ñaây :
   “Sau khi vôû Bí Maät Vöôøn Leä Chi cuûa saân khaáu Idecaf ñöôïc coâng dueãn ben caïnh moät soá baøi baùo khen ngôïi ñaây laø moät vôû kòch hay ñöôïc daøn döïng coâng phu môùi laï coøn coù moät soá yù kieán cho raèng ñaây laø moät vôû kòch thieáu tính chaân thaät lòch söû taäp trung vaøo maáy vaán ñeà sau ñaây : 1-Baø Nguyeãn Thò Anh (Tuyeân Töø Thaùi haäu) laø moät ngöôøi toát coù coâng laïi döôïc theå hieän thaønh nhaân vaät phaûn dieän/

2-Bang Cô töùc vua Leâ Nhaân Toâng leân ngoâi moät caùch chính ñaùng vì ñaõ ñöôïc laäp laøm Thaùi töû laïi ñöôïc dieãn ñaït nhö moät maét xích trong aâm mö tranh giaønh ngoâi vua vaø ngfhieâm troïng hôn laø coù y ù cho raèng Bang Cô khoâng phaûi laø con vua Leâ Thaùi Toâng (ñöôïc theå hieän laø raén chöù khoâng phaûi roàng);

3-Tuyeân Töø Thaùi haäu ñaõ coi Leâ Töï Thaønh  (töùc Leâ Thaùnh Toâng) nhö con ñeû nhôø ñoù maø ñaát nöôùc ta coù ñöôïc moät ñôøi vua coù nhieàu coâng döùc lôùn. Nhöng vôû dieãn ñaõ döïng neân maâu thuaãn giöõa baø Anh vaø Ngoïc Dao ñeå trôû thaønh ñaàu moái cuûa nhöõng bi kòch trong taùc phaåm.”û

.

Toâi xin laàn löôït giaûi ñaùp töøng ñieåm moät ñeå caùc khaùn giaû ñaõ xem bieåu dieãn vaø caùc ñoäc giaõ xem baùo cuøng chaân thaønh caûm ôn taùc giaû caùc baøi baùo ñaõ phaán khôûi ñöa ñeán cho quaøn chuùng ñoâng ñaûo cuûa Thaønh phoá nhöõng thoâng tin ñaùng möøng veà söï thaønh coâng cuûa vôû Bí Maät Vöôøn Leä Chi. ñöôïc yeân taâm raèng treân ñaây chæ ñôn giaûn laø nhöõng sai laàm taát yeáu vaø coù theå xaûy ra moät caùch thoâng thöôøng cuûa nhöõng ngöôøi naøo ñoù muoán vieát baùo pheâ bình moät vaán ñeà vaên hoïc- ngheä thuaät - lòch söû ma chöa heà ñöôïc ñoïc thaäm chí coù theå chöa xem bieåu dieãn vôû Bí maät vöôøn Leä Chi laàn naøo. Bôûi vì neáu coù xem thì ít ra cuõng hieåu ñöôïc caùi noäi dung cuûa noù vaø khoâng daùm lieàu lónh laáy söï thieáu hieåu bieát  cuûa mình ñeå vieát baøi leân baùo chæ trích vôû Bí Maät Vöôøn Leä Chi  laø “thieáu tính chaân thaät lòch sö“ vaø ñeà nghò khoâng truyeàn hình tröïc tieáp sôï vôû kòch laøm cho khaùn giaû nhaän thöùc leäch laïc”…
 

Tröôùc tieân toâi xin noùi roõ laø toaøn boä nhöõng söï kieän lòch söõ maø toâi vaän duïng ñöa vaøo BMVLC ñeàu naèm treân giaáy traéng möïc ñen cuûa Taäp III  boä ÑAÏI VIEÄT SÖÛ KYÙ TOAØN THÖ cuûa nhaø söû hoïc chính thoáng NGOÂ SYÕ LIEÂN töø theá kyû thöù XV (NXB Khoa hoïc xaõ hoäi Haø Noäi 1972).. Moïi ngöôøi seõ töï xaùc ñònh ñöôïc ai laø ngöøôøi thieáu tính chaân thöïc lòch söû taùc gia vôû kòch û BMVLC hay chính taùc giaû baøi baùo ? vaø töï giaûi ñaùp moái thaéc maéc nghi ngôø do  baøi baùo neâu leân raát baát lôïi cho söï nghieäp phaùt trieån vaên hoùa chuùng ta ñang ñöôøng hoaøng töøng böôùc vöõng chaéc hoäi nhaäp vôùi  vaên hoùa theá giôùi.

 

1 -Thöù nhaát Bí maät Vöôøn Leä Chi laø moät vôû kòch veà ñeà taøi lòch söû chöù khoâng phaûi moät cuoán saùch giaùo khoa lòch söû.. Taùc giaû coù quyeàn treân cô sôû nhöõng söï kieän lòch söû chính xaùc hö caáu theâm nhöõng söï kieän giaû ñònh ñeå toâ ñaäm vaø laøm roõ theâm chuû ñeà dó  nhieân laø phaûi laøm sao cho nhöõng söï kieän giaû ñònh ñoù naèm trong quyõ ñaïo vaø hoaøn toaøn phuø hôïp loâgic vaø chaët cheõ vôùi  söï phaùt trieån chuû ñeà chöù khoâng phaûi laø minh hoïa lòch söû moät caùch nhaït nheõo. Trong vôû BMVLC taát caû nhöõng söï kieân coù ñeà caäp tôùi ñeàu laáy töø Ñaïi Vieät Söû kyù toaøn thö chuû yeáu laø Taäp III : nhöõng söï kieän ñoù thuoäc veà naêm 1442 chöù khoâng thuoäc veà toaøn boä cuoäc ñôøi cuûa Nguyeãn Thò Anh. Baøi baùo noùi “Nguyeãn thò Anh coi Leâ Töï Thaønh nhö con ñeû (!)   nhôø ñoù maø daân toäc coù ñöôïc moät ñôøi vua toát… laø noùi chuyeän möôi möôøi laêm naêm sau trong khi nhöõng söï kieän BMVLC dieãn ra trong naêm Nhaâm Tuaát-1442 vaø keát thuùc vôùi caùi cheát cuûa Nguyeãn Traõi ngaøy l6 thaùng 8 aâm lòch naêm  aáy. Laãn loän ñeán caû thôøi ñieåm söï kieän thì laøm sao thuyeát phuïc ñöôïc?

2- Theo  ÑVSKTT   tieäp dö Ngoïc Dao coù mang. chieâm bao thaáy Tieân Ñoàng ñaàu thai vaøo mình. Nguyeãn Thò Anh gieøm pha vôùi Vua vu cho Ngoïc Dao coù dính líu tôùi vuï laøm buøa cuûa Hueä phi Nhaät Leä vaø coù yù haïi  thaùi töû Bang Cô roài xin vua kheùp  Ngoïc Dao vaøo toäi voi giaøy Nguyeãn Traõi vaø Nguyeãn Thò Loä. laø Leã nghi hoïc só can thieäp; Vua tha toäi cheát nhöng ñaøy Ngoïc Dao ñi chaâu xa….Ñoù laø söï thaät lòch söû ai cuõng bieát moät soá vôû kòch khaùc ñeàu coù söû duïng. Taùc giaû BMVLC  ñaâu coù daùm “ döïng neân maâïu thuaãn giöõa baø Anh  vaø Ngoïc Dao ñeå trôû thaønh ñaàu moái cuûa nhöõng bi kòch trong taùc phaåm nhö baøi baùo ñaõ vieát!å! Khoâng leõ baøi baùo ñònh phuû nhaän luoân tính chaân thaät lòch söû cuûa ÑVSKTT cuûa Ngoâ Syõ Lieân nöõa sao?

3-Baøi baùo coù noùi : Nguyeãn Thò Anh (Tuyeân Töø Thaùi haäu) laø ngöôøi toát coù coâng laïi d8öôïc ttheå hieän thaønh nhaân vaät phaûn dieän”
 
 Chuùng ta haõy ñoïc laïi moät ñoaïn trong  ÑVSKTT taäp III trang 160 : “Laïi xeùt baøi Trung höng ky  naêm Quang Thuaän (1460-1467) noùi : “Nhaân Toân môùi leân hai tuoåi sôùm leân ngoâi vua thaùi haäu Nguyeãn thò laø gaø maùi gaùy mai ñoâ ñoác Leâ Khuyeån laø choù khoân giöõ meänh. Vua ñaøn baø maét quaùng  buoâng reøm ngoài choán thaâm khueâ; boïn hoï ngoaïi loøng tham giuùp ngöôïc (boïn tham taøn baïongöôïc) hoaønh haønh trong nöôùc. Keû thaân yeâu giöõ vieäc teä hoái loä coâng khai. Vieäc vaên giaùo nhö baêng tan hieàn taøi boù caùnh. Tuùc nho nhö Lyù Töû Taán Trình Thuaàn Nho thì ñöa vaøo choã nhaøn phöôøng doát ñaëc nhö ong noåi daäy choù chuoät nhe raêng. Teå thaàn nhö Leâ Suûng Leâ Saùt thì doát ñaëc khoâng phaân bieät luïc suùcchöôûng binh nhö Leâ Dieân Leâ Luyeän thì muø tòt chaúng hieåu roõ boán muøa. Ngöôøi gioûi nhö Trònh Khaû Khaéc Phuïc thì voäi gieát ñi ngöôøi taøi nhö Nguyeeãn Moäng Tuaân thì neùm vaøo hoïa haïi. Oan uoång khoâng keâu ñaâu ñöôïc coâng vieäc ñoå naùt daàn….”  
Nguyeãn Thò Anh laø con  ngöôøi nhö theá   maø  taùc gia baøi baùo muoán beânh vöïc ñeà cao  nhö laø moät ngöôøi toát coù coâng sao? Coù coâng tru di ba hoï moät trong nhöõng ngöôøi anh huøng vó ñaïi nhaát töø tröôùc ñeán nay cuûa Vieät Nam ?  Taùc giaû baøi baùo coøn phaûn ñoáitaùc giaû BMVLC ñaõ theå hieän Nguyeãn Thò Anh thaønh mioät nhaân vaät phaûn dieän   thì hoûi ai la ngöôøi ñaûm baûo tính chaân thaät lòch söû vaø ai laø ngöôøi coá tình xuyeân taïc ñoåi traéng they ñen lòch söû?
4-Ñieåm cuoái cuøng baøi baùo coù noùi : Bang Cô töc Leâ Nhaân Toâng leân ngoâi moät caùch chính ñaùng vì ñaõ ñöôïc laäp laøm Thaùi töû laïi ñöôïc dieãn ñaït nhö moät maét xích trong aâm möu tranh giaønh ngoâi vua vaø nghieâm troïng hôn laø coù yù cho raèng Bang Cô khoâng phaûi laø con Leâ Thaùi Toâng (ñöôïc theå hieän laø raén chöù khoâng phaûi roàng) .
Veà vaán ñeà naøy xin ñoïc ÑVSKTT seõ roõ. Tuy raèng moät nhaø vieát kòch lòch söû coù quyeàn hö caáu mieãn sao phuø hôïp vôùi maïch ñi logic cuûa söï kieän lòch söû taùc giaû BMVLC  khoâng söû duïng nhieàu quyeàn hö caáu vì  trong  söï kieän tru di ba hoï Nguyeãn Traõi tö lieäu  lòch söû ñaõ cung caáp ñaày ñuû nhöõng chi tieát traêm nghìn laàn hay hôn hö caáu cuûa con ngöôøi. Toâi khoâng “coù yù cho raèng” - töùc laø khoâng hö caáu - Baêng Cô khoâng phaûi laø con Leâ Thaùi Toân maø toâi ñaõ  tìm ra ñöôïc caùi tö lieäu ñích thöïc maáu choát cuûa vaán ñeà khaúng ñònh raêng BANG CÔ KHOÂNG PHAÛI LAØ CON LEÂ THAÙI TOÂNGà.  (ÑVSKTT taäp III quyeån XI trang 170 doøng 4-13).
Vì khoâng tìm ra ñöôïc caùi ñieåm maáu choát ñoù maø 560 naêm nay vuï aùn Leä Chi Vieân chöa coù ñöôïc moät söï lyù giaûi naøo thoûa ñaùng qua nhöõng taùc phaåm vaên hoïc saân khaáu keå caø lòch söû. Caùc saùch vôû laâu nay lyù giaûi vuï aùn  nhö sau : “Vì Vua  meâ saéc ñeïp cuûa Nguyeãn Thò Loä- luùc naøy 38 tuoåi gaáp ñoâi tuoåi Vua (19) sau khi ñi duyeät binh ôû Chí Linh roài gheù thaêm Nguyeãn Traõi ôû Coân Soân troû veà kinh coù Leã nghi hoïc só  Nguyeãn thò Loä theo haàu vua gheù Traïi Vaûi  (Leä Chi Vieân) thöùc suoát ñeâm vôùi Nguyeãn thò Loä gaàn saùng thì baêng. Boïn trieàu thaàn voán ghen gheùt Nguyeãn Traõi  nhaân cô hoäi naày ñoå toäi cho Nguyeãn thò Loä ñaõ gieát vua theo aâm möu cuûa Nguyeân Traõi. Laäp töùc trieàu ñình Nguyeãn Thò Anh ra leânh döïng leân vuï aùn Leä xchi vieân voäi vaøng tru di ba hoï Nguyeãn Traõi”. Khoâng ñaày moät  thaùng sau gieát hai teân hoaïn quan Ñinh Phuùc vaø Ñinh Thaéng tay sai ñaéc löïc cuûa baø ta trong vuï aùn Nguyeãn Traõi ; chín naêm sau khi quyeàn bính ñaõ vöõng baø ta gieát luoân teân Taï Thanh - tay sai tin caäy nhaát   toång quaûn boïn hoaïn quan  suoát möôøi naêm laø caùnh tay phaûi giuùp baø ta cuûng coá quyeàn vò  -  vì haén ñaõ tieát loä vieäc döïng  Bang Cô leân ngoâi vua  cho hai ñaïi thaàn Leâ Khaû vaø Trinh Khaéc Phuïc bieát ” gieát ñi  ñeå veà sau heát coù ngöôøi noùi ra”.
Nguyeãn Thò Anh laø moät göông maët ñeá vöông taøn baïo baäc nhatá ttrong lòch söû chaúng keùm    Voõ Taéc Thieân cuûa Trung Quoác.   Khoâng theå nhaân danh moät  caùi    ñeå leân tieáng binh vöïc moät   con ngöôøi  nhö vaäy ngay treân treân tôø baùo Phuï Nöõ  Thaønh phoá á laø moät tôø baùo ñöôïc moïi ngöôøi haâm moä vì laâu nay chæ bieát phoå bieán vaø giaùo duïc caùi hay caùi ñeïp caùi hôïp ñaïo lyù vaø tình ngöôøi.
Baây giôø xin cuøng nhau ñoïc laïi ñoaïn trích  daõ noùi treân ñaây cuûa ÑVSKTT
              Ngaøy moàng 7  thaùng 10 naêm Thieân Thuaän thöù ba-1459 Laïng Sôn Vöông Nghi Daân tö laäp laøm vua leân ngoâi hoaøng ñeá ñaïi xaù thieân haï ñoåi nieân hieäu laøm Thieân Höng (töø ngaøy moàng 3 trôû veà tröôùc laø Dieân Ninh naêm thöù saùu töø ngaøy 7 trôû veà sau la Thieân Höng naêm thöù nhaát cuûa Nghi Daân). Cho caùc quan vaên voõ trong ngoaøi gia moät tö. Lôøi vaên ñaïi xaù nguî noùi raèng :
            “Traãm laø con tröôûng Thaùi Toân Vaên Hoaøng Ñeá ngaøy tröôùc ñaõ laøm hoaøng thaùi töû; khoâng may Tieân Ñeá ñi tuaàn ôû mieàn Ñoâng boãng baêng ôû ngoaøi. Nguyeãn Thaùi haäu muoán vöõng quyeàn vò ngaàm sai Taï Thanh döïng Bang Cô laøm vua cho traãm laøm phieân vöông. Ñeán sau Taï Thanh tieát loä vieäc aáy laây ñeán thaùi uyù Trònh Khaû vaø tö khoâng Trònh Khaéc Phuïc beøn ñem gieát caû ñi ñeå heát ngöôøi noùi ra. Cho neân töø ñoù ñeán giôø haïn saâu lieân tieáp tai dò xaûy luoân ñoùi keùm löu haønh nhaân daân cuøng khoán. DIEÂN NINH TÖ BIEÁT MÌNH KHOÂNG PHAÛI CON CUÛA TIEÂN ÑEÁ vaû laïi loøng ngöôøi lìa tan ngaøy moàng 3 thaùng 10 naêm nay khieán Traãm leân ngoâi .Traãm nhôø trôøi meán yeâu toå toâmg giuùp ñôõ caùc vöông vaø ñaïi thaàn cuøng caùc quan vaên voõ trong ngoaøi cuøng loøng suy toân xin Traãm neân noái ñaïi thoáng hai ba laàn khuyeân môøi Traãm khoâng theå ñöøng ngaøy moàng 7 thaùng 10 naêm nay leân ngoâi ñoåi nieân hieäu laøm Thieân Höng.”
 

Ñeå keát thuùc   toâi xin coù ñoâi lôøi taâm söï chaân thaønh ñuùng  vôùi baûn chaát cuûa toâi khoâng che giaáu chuùt gì. Toâi laø moät thaày giaùo Vaên –Söû troïn ñôøi nghieân cöùu ñeå daïy cho hoïc sinh mình caùi ñuùng caùi  ñeïp vaø caùi toát. Toâi ñaõ  boû hai möôi naêm roøng  nghieân cöùu moät vaán ñeà: lyù giaûi nguyeân nhaân saâu xa vuï aùn Leä Chi vieân vaø toâi voâ cuøng sung söôùng tìm thaáy trong taøi lieäu lòch söû chính thoáng haún hoi  toaøn boâ. nhöõng söï kieän ñaõ xaûy ra trong heä thoáng chaët cheõ vaø hoaøn chænh cuûa noù nhö moät keát caáu maø lòch söû ñaõ xaây döïng saün cho toâi toâi ñaõ khoâng thaáy caàn thieát phaûi hö caáu gì theâm. Taùc phaåm cuûa toâi ñöôïc giaûi thöôûng hai laàn ñöôïc xuaát baûn töø naêm 1992 ñöôïc Ñaøi TNND TP HCM phaùt thanh naêm 1993 ñöôïc daøn döïng –ñaïo dieãn öu tuù Thaønh Loäc- vaø bieåu dieãn taïi nhaø haùt IDECAF ngoùt 50 laàn  vaø luoân luoân ñöôïc quaàn chuùng nhieät tình  haâm moä ñang chuaån bò ñöôïc truyeàn ình tröïc tieáp thì ñoät nhieân ñuùng ngaøy giôø heïn vôùi thính giaû thì bò caét. Ba boán ngaøy sau thì  ñaêng baøi baùo noùi treân tôø Phuï Nöõ Thaønh Phoá- moät trong nhöõng tôø baùo  ñöôïc phoå bieán vaø ñöôïc yeâu meán nhaát khieán cho ñoäc giaû cuõng nhö khaùn gia saân khaáu vaø khaùn giaû truyeàn hình hoang mang thaéc maéc nghi ngôø .

 
Vì traùch nhieäm cuûa moät nhaø vaên ñoái vôùi ñoäc giaû cuûa moät  nhaø vieát kòch ñoái vôùi khaùn giaû cuûa mình vaø nhaän thaáy caøng ñeå laâu caøng keùo daøi söï hoang mang cuûa coâng chuùng moät caùch khoâng coù lôïi. cho neân toâi thaáy caàn  phaûi vieát baøi naøy phaân tích roõ vaán ñeà ñeå moïi ngöôøi  thaáy ñöôïc ñaâu laø chaân lyù lòch söû vaø ñaâu laø sai laàm. vaø chaám döùt tình traïng hoaøi nghi   laáy laïi nieàm say meâ ñaõ coù cuûa mình. Toâi tin chaéc raéng röï uûng hoä cuûa  caùc Hoäi ñoàng giaùm khaûo cuûa cô quan xuaát baûn  Nhaø nöôùc vaø cuûa haøng vaïn khaùn giaû va ñoäc giaû töø treân möôøi naêm nay haún laø coù cô sôû khoa hoïc hôn la yù kieán cuûa moät vaøi ngöôøi naøo ñoù phaùt bieåu theo caûm tính rieâng cuûa mình  maø khoâng döïa treân moät cô sôû naøo caû. Thaät laø ñaùng tieác
!
                    
                   
TP Hoà Chí Minh  20 - 10- 2002                    
                                       
                           
HOAØNG HÖÕU ÑAÛN